លេខទូរសព័្ទ  : 
លេខសម្ងាត់  : 
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0